Actualité

DÉCHETS ENCOMCOBRANTS: dernières nouvelles / SPERRMÜLL: letzte Nachrichten

​Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

D’Opraumraumaarbechten no den massiven Iwwerschwemmunge sinn esouwäit ofgeschloss. Déi Biergerinnen a Bierger, dere Wunneng, Keller, Garage etc.  vun den Iwwerschwemmunge betraff waren, hunn weiderhin d’Méiglechkeet, hire Sperrmüll ewechgeholl ze kréien. Dofir mellt Iech w.e.g bei der Gemeng un ënnert der Nummer 83.70. 38.30 oder schreift eis eng Email op larochette@larochette.lu.

All aner Persoune si frëndlechst gebieden, sech fir den «normalen» Sperrmüll de 24. Juli nach bis den Donneschden, 22. Juli 14 Auer unzemellen.

Villmools Merci


*****************

Chers concitoyennes et concitoyens,

Les travaux de nettoyage après les inondations massives arrivent tout doucement à leur fin. Les citoyennes et les citoyens ayant subi des dégâts dans leurs habitations, caves, garages etc. continuent de bénéficier du service de collecte de leurs déchets touchés par l’eau.

Pour bénéficier de ce service de la commune, nous vous prions de bien vouloir nous en avertir en téléphonant au 83.70.38.21 ou par courriel au larochette@larochette.lu.

Tous les autres habitants sont priés d’utiliser le service de collecte régulier des déchets encombrants. La prochaine collecte se déroulera le lundi, 26 juillet. Veuillez-vous inscrire jusqu’au jeudi, 22 juillet, 14h00 au plus tard.

Merci beaucoup